Academy of the Punjab in North America

Urdu eBooks

 

 

   
1-Urdu Translation of Abiyat-e-Bahu
Salim Akhter Noori
 
2-Urdu Translation of Abiyat-e-Bahu
Noor Muhammad Sarwari
 
3-Kafian Shah Hussain - Urdu Tarjama
Abdul Majeed Bhatti
 
4-Khana Badosh
Ajeet Kaur
 

 

     
5-Satra Kahanian
Amrita Pritam
 
6-Kalay Kunwain
Ajit Kaur
 
7-Qissa-e-Punjab
Harbhajan Singh