UmraaN touN haaN pardesi


AakhhiyaaN wich Aathroo
BulliaN uttay haaNwaaN
YadaaN naiN kay ChaRhiaN
Sawan dee ghataNwaaN
LungiaN HoyaaN gahRiaN
KeywaiN dil touN bhulaNwaaN
UmraaN touN haaN pardesi
KeywaiN watnaaN nouN jaNwaaN


NaaN raah koee sujh di aay
NaaN souch pay rujh di aay
NaaN dil payaa mann da aay
Naa taang pay bujh di aay
NaaN dil parchaawan di
Koee khoj pay khhujh di aay
Door diyaaN kundaaN naiN
MaiN kiss tarha dhaNwaaN
UmraaN touN haaN pardesi
KeywaiN watnaaN nouN jaNwaaN


SajnaaN diyaaN gundaaN sun
Rishtay diyaaN pundaaN sun
MetthiaN jevaiN khhandaaN sun
SeenaiN diyaaN tthandaaN sun
JanouN wee tay kinnay sun
MabbtaaN diyaaN wandaaN sun
Bujhdi hoee laataaN di
KeywaiN jott jagaNwaaN
UmraaN touN haaN pardesi
KeywaiN watnaaN nouN jaNwaaN


Apna tay oohi gahr way
SouchaaN da oo mahwar way
YadaaN da samundar way
Kee hunn jay oo khhundar way
DehgiyaaN hoyaaN kundaaN naiN
Tuttayaa hoyaa her dar way
UjRay hoay maazi nouN
KeywaiN muR kay wasaNwaaN
UmraaN touN haaN pardesi
KeywaiN watnaaN nouN jaNwaaN

 

 


Back To Home Page